Pedagogika M. Montessori

Pedagogika Marii Montessori kładzie nacisk na przygotowanie dziecka do samodzielnego, aktywnego i świadomego życia w otaczającym je świecie. Kierowanie się w działaniach pedagogicznych założeniami Marii Montessori umożliwia dziecku wszechstronny i optymalny rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy, społeczny i kulturowy. Pedagogika Montessori zapewnia także dziecku spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, w kształtowaniu prawidłowego charakteru.

Z naturalnych skłonności dziecka wynikają zadania, które zostały sformułowane przez Marię Montessori. Są to:

  • Indywidualizacja: dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
  • Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w odpowiednio przygotowanym otoczeniu.
  • Samodzielność: dzieci uczą się realnej oceny swoich umiejętności oraz rozwijają swoje zdolności.
  • Wolny wybór: dzieci swobodnie wybierają materiał, miejsce i czas pracy z materiałem montesoriańskim przy zachowani reguł społecznych.
  • Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań z materiałem Montessori we własnym tempie.
  • Lekcje ciszy: dzieci potrafią zauważyć potrzebę ciszy, uczą się współpracy w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych co pozwala w osiągnięciu wspólnego celu oraz słuchania.
  • Ład i porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu poprzez pracę z materiałem praktycznego dnia.
  • Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguły Marii Montessori: „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.
  • Obserwacja: jest kluczem do poznania świata.

 

  • Facebook